Tomato Basil Cheese Galette

Ingredients

Whole wheat dough, tomato, mozzarella cheese, pesto

Slimpossible Women
Calories
382
Carbs
27
Protein
6
Fat
25
Slimpossible Men
Calories
382
Carbs
27
Protein
6
Fat
25
Pump Up
Calories
382
Carbs
27
Protein
6
Fat
25
Your cart is currently empty.

Return to shop